Cenik

Opis posredniških storitev: Cena brez DDV
Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti do 10.000,00 € 650,00 €
Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti nad 10.000,00 € Max. 4% od vrednosti nepremičnine
Višina posredniške provizije pri oddaji oz. najemu nepremičnine oz. minimalno 250,00 € v višini dveh mesečnih najemnin
Opis dodatnih storitev: Cena brez DDV
Vodenje in izvedba postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preverjanje stanja, priprava pogodbe, izvedba davčnega in upravnega postopka, organiziranje overitve, pridobitev listin, ipd.) 1% od vrednosti nepremičnine
Svetovanje na področju nepremičnin – vsaka začetna ura
(svetovanje, davčno svetovanje, razlaga ZK izpiska, pregled listin, sodelovanje pri pogajanjih, seznanjanje naročitelja s pravnim in dejanskim stanjem)
30,00 €
Priprava in izvedba podpisa enostavne prodajne pogodbe  (vrednost do 110.000,00 EUR) Min. 150,00 € – Max. 250,00 €
Priprava in izvedba podpisa zahtevne prodajne pogodbe  (vrednost od 110.001,00 EUR) 350,00 €
Priprava in izvedba podpisa predpogodbe 150,00 €
Priprava in izvedba podpisa najemne pogodbe 150,00 €
Priprava in izvedba podpisa darilne pogodbe 250,00 €
Priprava in izvedba podpisa aneksa 50,00 €
Hramba dokumentacije do končne realizacije 15,00 €
Pridobitev original zemljiškoknjižnega izpiska k ceni se prištejejo takse 25,00 €
Manipulativni stroški za pridobivanje listin – vsaka listina
(potrdilo o namembnosti zemljišča, potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice, mapna kopija,  katastrski načrt, itd)
25,00 €
Priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin k ceni se prištejejo takse 35,00 €
Priprava napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine k ceni se prištejejo takse 35,00 €
Posredovanje pri izvedbi davčnega postopka, k ceni se prištejejo takse 35,00 €
Posredovanje pri izvedba upravnega postopka, k ceni se prištejejo takse 35,00 €
Priprava primopredajnega zapisnika in prenos priključkov na novega lastnika (elektrika, voda, telefon, KTV, plin, upravnik, ipd.) 35,00 €
Sestava izbrisnega dovoljenja, k ceni se prištejejo takse 50,00 €
Priprava predloga za vpis v zemljiško knjigo (pri že vknjiženi neprem.), oz. odvisno od vrednosti nepremičnine, k ceni se prištejejo takse 70,00 €
Priprava izjave ali pooblastila 25,00 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 10 km) 50,00 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 30 km) 75,00 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (nad 30 km) 150,00 €
Pisno podana tržna ocena nepremičnine, vključno z ogledom nepremičnine, brez sklenitve posredniške pogodbe 100,00 €
Ocena vrednosti nepremičnine (sodni cenilec oz. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin) - po ceniku sodnega izvedenca od 300,00 €
Ogled nepremičnine ( je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju, razen če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena ali po ogledu  ne pride do sklenitve pogodbe o posredovanju ali jo naročnik sam proda po 20% ali več kot 20% nižji ceni) 50,00 €
Oglaševanje; priprava in objava enega oglasa (za vsak medij posebej) 40,00 €
Pridobitev Energetske izkaznice v skladu z določbami Energetskega zakona Min. 120,00 €

GASPARIN NEPREMIČNINE, Petra Gasparin s.p., izjavlja, da ni zavezanec za obračun DDV po 1.točki 94. člena ZDDV-1. Cene NE vključujejo 22% DDV-ja. CENIK je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja in velja kadar naročitelj zahteva točno določeno storitev na podlagi naročila ali odstopi od pogodbe v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali ne pristopi k pogajanjem za podpis pogodbe s tretjo osebo s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba in ne izpolni svojih obveznosti oz. krši Pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami ali jo naročitelj sam proda po 20% ali več kot 20% nižji ceni – to velja še 6 mesecev po izteku Pogodbe o posredovanju.

V CENE NISO VKLJUČENE SODNE IN UPRAVNE TAKSE, NOTARSKE PRISTOJBINE IPD.

GASPARIN NEPREMIČNINE, Petra Gasparin s.p.

Maribor, dne 12.10.2015