Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami

Ki jih po 15. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS št. 72/2006 in Ur. l. RS, št. 49/2011) (skrajšano: ZNPosr–UPB1) določa družba GASPARIN NEPREMIČNINE, Petra Gasparin s.p., poslovanje z nepremičninami, druge pravne dejavnosti ter podjetniško in poslovno svetovanje, Krekova 27, 2000 Maribor, Davčna št.: 81304838 in Matična št.: 6933033000.

Ti splošni pogoji poslovanja (skrajšano: SPP) so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod SPP in mu omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani. Naročitelj pa s podpisom prej navedene pogodbe potruje, da jih sprejema.
 

1. UVODNE DOLOČBE

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh SPP, imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninska družba je družba GASPARIN NEPREMIČNINE, Petra Gasparin s.p., poslovanje z nepremičninami, druge pravne dejavnosti ter podjetniško in poslovno svetovanje, Krekova 27, 2000 Maribor;
 • Nepremičninski posrednik oz. nepremičninska posrednica (v nadaljevanju: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
 • Naročitelj oz. naročiteljica (v nadaljevanju: naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajalaza sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oz. posvojenci, starši in posvojitelj ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;
 • Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami je pogodba sklenjena v pisni obliki med nepremičninsko družbo in naročiteljem, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.     

Drugi izrazi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v ZNPosr–UPB1.

 

2. OPIS POSLOV POSREDOVANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU NEPREMIČNIN

2.1 Opis poslov pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine

Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri prodaji in/ali nakupu nepremičnine, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle:

 • pogovor z naročiteljem in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • izvedba ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za potrebe preverjanja dejanskega stanja nepremičnine in določanja primerne ponudbene cene glede na razmere na trgu;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi listinske dokumentacije naročitelja, vpogledi v javno dostopne evidence (izpisek iz zemljiške knjige) glede nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo pisno opozarjanje na ugotovljene napake;
 • pisna obvestila, opozorila, potrdila;
 • seznanitev naročitelja  in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev, vpisa v zemljiško knjigo ter morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • pridobitev potrdila o namembnosti zemljišča, če je pridobitev slednjega v skladu z veljavnimi predpisi potrebna glede na nepremičnino;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe ali na drug ustrezen način, ki ga izbere nepremičninski posrednik;
 • prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala o sklenitvi nameravanega pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega pravnega posla v prometu nepremičnin;
 • organizacija ogledov nepremičnin(e), prisostvovanje pri ogledih nepremičnin(e) ali na podlagi posebnega naročila naročnika samostojno izvajanje ogledov nepremičnin(e) ter telefonsko komuniciranje s strankami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • hramba originalnih dokumentov, ki mu jih zaupata naročitelj in/ali tretja oseba do realizacije pravnega posla;
 • spremljanje realizacije sklenjenih pravnih poslov glede nepremičnine (npr. dogovora o plačilu are, prodajna pogodba,...);
 • sestava standardne (tipske) oblike pogodbe o pravnem poslu;
 • prijava prej navedene pogodbe na finančni upravi RS in organiziranje overitve podpisa pri notarju in
 • sodelovanje pri primopredaji nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

2.2 Opis poslov pri oddaji oziroma najemu ali zakupu nepremičnine ustreza poslom, ki so navedeni pod točko 2.1.

Nepremičninska družba je dolžna opraviti za naročitelja tiste izmed zgoraj navedenih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

Posli nepremičninske družbe, ki so taksativno našteti v točki 2.1 in 2.2, so vključeni v plačilo za posredovanje. V kolikor za veljavno sklenitev nameravane pogodbe kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oz. v kolikor katerega od navedenih poslov na svojo željo opravi naročitelj, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja dogovorjenega plačila za posredovanje.

2.3 Opis drugih storitev

Nepremičninska družba na podlagi naročiteljevega naročila za naročitelja opravi tudi druge posle, ki ne sodijo med posle, določene v točkah 2.1 in 2.2 (v nadaljevanju: dodatne storitve). Dodatne storitve so sestava netipske pogodbe, ureditev cenitve nepremičnine, sestava in vložitev zemljiškoknjižnega predloga, in drugo po izrecnem dogovoru. Stroške dodatnih poslov je naročnik dolžan plačati na podlagi podanega naročila po cenah, določenih v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

2.4 Stroški, ki jih v vsakem primeru krije naročitelj sam

Naročitelj v vsakem primeru sam krije naslednje stroške, če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno:

 • stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče listinske dokumentacije o pravnem stanju nepremičnine, sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, stroške sestave individualizirane pogodbe o pravnem poslu, storitve cenilcev in izvedencev, stroške izdaje potrdil iz uradnih evidenc, stroške notarskih storitev, stroške oglaševanja nameravanega pravnega posla v sredstvih javnega obveščanja in/ali drugih medijih na željo naročnika, stroške tistih poslov, ki niso všteti v plačilo za posredovanje v skladu z določili točk 2.1 in 2.2 teh SPP ter druge posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe za naročnika.

2.5 Ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičninami ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe. Na podlagi sklenjene ekskluzivne pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba obveže, da bo poleg poslov, opisanih v točkah 2.1. in 2.2., za naročitelja opravila dodatne posle in sicer:

 • intenzivno aktivno slikovno oglaševanje v najmanj enem dnevnem časopisu, ki izhaja na območju celotne države;
 • aktivno neposredno trženje nepremičnine znanim interesentom nepremičninske družbe ter drugim investitorjem;
 • po oceni nepremičninske družbe vključitev drugih nepremičninskih agencij;
 • priprava nepremičnine za oglede in transakcijo in
 • sestava individualizirane pogodbe o pravnem poslu.

Stroški zgoraj navedenih poslov so vključeni v dogovorjeno plačilo za posredovanje.

V primeru sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, naročniku ni dovoljen neposreden stik z zainteresiranimi tretjimi osebami. Naročnik je dolžan informacije o zainteresiranih tretjih osebah predati nepremičninski družbi. V primeru, ko je sklenjena ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, je nepremičninska družba upravičena do celotnega plačila za posredovanje tudi v primeru, če naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pravni posel, ne glede na to, ali je stik s to osebo vzpostavil še pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

 

 3. DOLOČITEV OKVIRNE PONUDBENE CENE NEPREMIČNINE

Naročitelj in nepremičninska družba v pogodbi o posredovanju določita okvirno ponudbeno ceno za prodajo oz. nakup nepremičnine ali znesek mesečne najemnine. Nepremičninska družba lahko na podlagi svoje strokovne ocene razmer na trgu, pomembnih za določitev prodajne cene oz. najemnine/zakupnine, zahteva znižanje s pogodbo o posredovanju dogovorjene okvirne ponudbene cene. V kolikor naročitelj na zahtevo nepremičninske družbe ne zniža dogovorjene okvirne ponudbene cene, lahko nepremičninska družba preneha opravljati posle posredovanja za naročitelja glede te nepremičnine, z izjemo oglaševanja na spletnih straneh nepremičninske družbe.

 

4. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

4.1 Skupne določbe

Nepremičninska družba skladno s 25. členom ZNPosr in 847. členom Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007) pridobi pravico do plačila za posredovanje (v nadaljevanju: provizija), ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Provizija kot plačilo za posredovanje zapade v plačilo na dan sklenitve pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba. V primeru, da je pri pravnem poslu, pri katerem posreduje nepremičninska družba, sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in plačana ara, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije, tudi če kasneje ne pride do sklenitve glavne pogodbe. 

V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje, kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

Nepremičninska družba je v celoti upravičena do plačila za posredovanje v polni višini, v kolikor po sklenitvi pogodbe o posredovanju, nameravani pravni posel ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, z osebo s katero je naročitelja v stik spravila nepremičninska družba, sklene naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba, pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, jo na drug način sporazumno razveljavita ter prav tako tudi v primeru, da do prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe, pri kateri je posredovala nepremičninska družba, pride v posledici kršitve pogodbe ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli izmed pogodbenih strank. 

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.

4.2 Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje

Za posredovanje pri nakupu in/ali prodaji nepremičnine oz. najemu ali zakupu in/ali oddaji ima nepremičninska družba oz. nepremičninski posrednik skladno s 5. členom ZNPosr–UPB1 pravico do provizije v višini največ 4 (štiri) % (odstotke) od pogodbene cene nepremičnine ter davek na dodano vrednost (DDV)  razen v primeru kadar je pogodbena vrednost-cena nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR (deset tisoč evrov), za posredovanje pri najemu nepremičnine pa do provizije v višini dveh mesečnih najemnin, v vsakem primeru pa najnižja provizija znaša 400,00 EUR (štiristo evrov) z vključenim davkom na dodatno vrednost.

V pogodbeno ceno iz predhodnega odstavka se vštevajo vsa plačila, ki jih kupec nepremičnine opravi prodajalcu, vključno s kakršnimkoli plačilom za vgrajeno ali nevgrajeno opremo in/ali pritikline nepremičnine, ki je predmet pogodbe in sicer ne glede na dejstvo ali se lastninska pravica na opremi in/ali pritiklinah prenaša skupaj z nepremičnino ali na podlagi ločenega pravnega posla.

Če je predhodno pisno dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

 

5. OBVEZNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj za isto nepremičnino sme skleniti pogodbo o posredovanju še z drugo nepremičninsko družbo, razen v primeru iz točke 2.5. Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja, predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini in aktivno sodelovati pri opravljanju poslov ter je dolžan na zahtevo nepremičninske družbe, slednji predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma pisno obvestiti nepremičninsko družbo z navedbo imena in priimka oz. firme tretje osebe, ter naslova njenega stalnega bivališča oz. sedeža. V primeru, da je v trenutku, ko nepremičninska družba v okviru opravljanja storitev posredovanja, naročitelja spravi v stik z določeno tretjo osebo ali ga seznani z določeno priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, naročitelju dejstvo, da določena tretja oseba predstavlja potencialnega sopogodbenika ali je naročitelju priložnost za sklenitev nameravanega pravnega posla že znana, je dolžan naročitelj o tem nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od dneva, ko je bil vzpostavljen stik s tretjo osebo oz. ko je bil seznanjen s priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, nepremičninsko družbo pisno seznaniti o tem, pri čemer je dolžan navesti natančna dejstva, s katerimi utemeljuje svoje navedbe ter predložiti ustrezne dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. V nasprotnem primeru se šteje, da je stik med naročiteljem in tretjo osebo bil vzpostavljen s posredovanjem nepremičninske družbe oz. da je bil naročitelj o priložnosti za sklenitev pravnega posla seznanjen s strani nepremičninske družbe.

Nepremičninski družbi je dolžan naročitelj predložiti na vpogled kopijo overjene prodajne/najemne pogodbe sklenjene s tretjo osebo v roku 8 (osmih) dni od njene sklenitve, sicer je nepremičninska družba upravičena do pogodbene kazni v skladu z 10. točko teh SPP.

 

6. ENERGETSKA IZKAZNICA (EI)

Nepremičninska družba naročitelja seznanja z določbama Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014), in sicer:

 • pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem, mora naročnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice;
 • lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, kupcu oz. najemniku   najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega  dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela, se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo;
 • da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča in
 • da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico.

Naročitelj prevzema vso odgovornost ter plačilo morebiti izrečene globe, ki bi izhajala iz  dejstva, da naročnik  nepremičninski družbi ni posredoval kopije ali podatkov iz  energetske izkaznice.

 

7. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

Naročitelj je dolžan vse podatke, ki jih pridobi od nepremičninske družbe v okviru opravljanja poslov posredovanja v prometu nepremičnin, vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročitelja spravi v stik nepremičninska družba, obravnavati strogo zaupno ter varovati poslovno tajnost teh podatkov in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve prepovedi iz prejšnjega stavka, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi – poleg morebitne obveznosti plačila provizije in/ali plačila za opravljene dodatne posle - plačati pogodbeno kazen v skladu z 10. točko teh SPP. V primeru da dejanska škoda presega znesek pogodbene kazni, je nepremičninska družba upravičena do povrnitve celotne škode.

Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristrano. Razen kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

 

8. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas največ 9 (devetih) mesecev, v kolikor s pogodbo ni določen krajši čas trajanja pogodbe. Po preteku 9 mesecev se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za nadaljnjih 9 mesecev, v kolikor naročitelj po preteku 9 mesecev nadalje koristi storitve nepremičninske družbe glede nepremičnine, zlasti pa, če sklene pogodbo za predmetno nepremičnino z osebo, s katero ga v stik spravi nepremičninska družba.

Naročitelj lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo poslano s priporočeno pošiljko odpove pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved začne učinkovati, ko jo druga pogodbena stranka prejme. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, če brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero jo je v stik spravila nepremičninska družba in ki je pripravljena sprejeti vse pogoje naročitelja za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju ter morebitno škodo, ki ji je nastala z odpovedjo pogodbe. Stroški se obračunajo po trenutno veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

Nepremičninska družba lahko v vsakem trenutku odpove pogodbo o posredovanju brez navedbe razloga za njeno odpoved. Odpoved mora biti dana pisno, v kolikor je odpoved v nasprotju z dobro vero in poštenjem, je nepremičninska družba dolžna naročitelju poravnati dejanske stroške in škodo, ki mu je nastala z odpovedjo.

 

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Nepremičninska družba za škodo, ki nastane naročitelju, ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo nepremičninska družba ali nepremičninski posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma ali iz velike - hude malomarnosti.

Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

Nepremičninska družba Gasparin nepremičnine, Petra Gasparin s.p., ni davčni zavezanec. Nepremičninska družba ima zavarovano svojo odgovornost pri Zavarovalnici Triglav d.d., št. police OD40101104556, zavarovana vsota 175.000,00 EUR, letni agregat: 350.000,00 EUR. Posle posredovanja opravlja nepremičninska posrednica Petra Gasparin, št. licence 02104, vpisana pod zaporedno št. 0213502104 v imeniku nepremičninskih posrednikov.

 

10. KONČNE DOLOČBE

Nepremičninska družba ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dejansko nastalih stroškov oz. morebitne škode, ki je nepremičninski družbi nastala zaradi ravnanja naročitelja, in sicer:

 • v primeru kršitve 5. točke teh SPP
 • v primeru kršitve 7. točke teh SPP

Za vse kar ni posebej predvideno s pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami in temi splošnimi pogoji poslovanja, se upoštevajo veljavni predpisi, splošna pravila obligacijskega prava o pogodbi o posredovanju.

Morebitne spore iz pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 

11. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje, in sicer od 12.10.2015. V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh SPP, veljajo določila pogodbe o posredovanju. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o posredovanju SPP spremenijo, v razmerju med nepremičninsko družbo ter naročiteljem, ki je sklenil pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo na podlagi prej veljavnih SPP, veljajo SPP v spremenjeni vsebini od dneva, ko nepremičninska družba izvod spremenjenih SPP izroči naročitelju.